2016. október 10., hétfő

II. évfolyam 35. szám

Életem, Erdély
Beszélgetés Serdült Benke Éva könyveiről

I.RÉSZ

- Serdült Benke Éva első könyvét a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár adta ki 2007-ben; a címe: A meg sem ismert Palágyi. Ki volt Palágyi, és mi volt a könyv megírásának indítéka?

- Palágyi Menyhért Pakson született az 1850-es évek elején a zsidó negyedben. Népes zsidó közösség élt akkor itt; édesapja néptanító volt. A század második felében bekerült a budapesti irodalmi életbe, ott végzett egyetemet; filozófus, matematikus lett, komoly kutatója Bolyai János matematikai hagyatékának. Útja Németországba, Darmstadtba vezetett, ahol egyetemi tanár lett, ott emlékszoba is őrzi a nevét.

Ezt úgy tudtam meg, hogy Toró Tibor atomfizikus egyszer Pakson járt, és előadása után azt kérdezte: Hol van a városban Palágyi Menyhért emléktáblája, szeretne elhelyezni ott egy szál virágot. A jelenlevők nem tudtak semmiféle emléktábláról, nem nagyon ismerte akkor még senki a város híres szülöttje nevét. Ezután kezdtem hozzá a Palágyi életrajz kutatásához

A könyv megírásához is segítségemre volt Toró professzor úr, ő lektorálta a kéziratot és előszót írt hozzá. Palágyi Menyhért életéről és munkásságáról Kernné Magda Irán: Híres paksi elődeink című életrajzi gyűjteményében olvashat az érdeklődő, a szerző feltüntette A meg sem ismert Palágyi kötetet, mint forrást.Serdült Benke Éva második könyvének címe: Elindultam szép hazámba. (Pákolitz István Városi Könyvtár, 2011). Móser Zoltán fotóművész így ír a kötet ajánlásában: „A szem lát, a szem néz: de mit lát, mit néz és hogyan? Erről szól ez a kis könyv, vagyis utakról, amelyek mindig visznek, vezetnek valahova. Történelmi tájakra visznek, ám ezeken a helyeken másként illik, másként kell járni, mint a városi flaszteron.” Ebben a könyvben az 1920-ban elszakított területekre visznek ezek az utak. Szó van ebben a könyvben egy kevéssé ismert irodalomtörténeti tényről is. Mi történt 1947-ben a Paks közeli Katalinpusztán?- Először arra a kérdésre válaszolok, hogy mit történt 1946-ban Kolozsváron. Népbírósági perek zajlottak, melyekben halálbüntetéseket is kiszabtak. Távollétében halálra ítélték Wass Albert írót és édesapját, Wass Endrét is. Wass Endre időben megtudta, mi készül ellene. (Egy koncepciós per vádlottja volt, háborús bűnökkel vádolták.) Átmenekült Magyarországra, a Paks közelében levő Katalinpusztára, a Schell bárói családhoz, akiket Erdélyből ismert. Wass Endre saját nevén élt ott 1950-ig, amikor kitelepítették a kastélyból a Schell családot. Wass Endre velük tartott a kényszerlakhelynek kijelölt Kajdacsra. Amikor állami gazdaság lett a Schell birtok, az erdőgazdálkodásnál vállalt állást, majd 1957-ben hagyta el az országot, Németországba távozott.

Az irodalomtörténeti nevezetesség pedig ez: ’47-ben Wass Albert már Németországban, Bajorerdőn élt. Onnan írt verses levelet édesapjának Katalinpusztára. A címe: Levél. Így kezdődik: Tollamat az éjszakába mártom,

                  úgy írom ezt a levelet, apám…

A költő azt az életérzést fogalmazza meg, amit az élt át, aki kényszerűségből, menekülve, szülőhazáját elhagyva teljes bizonytalanságban van.

A levél megérkezett Katalinpusztára, a szolgálattevő vacsorakor átadta a grófnak. Wass Endre felbontotta, elolvasta az első sort, és annyira elöntötték az érzelmek az egyébként nagyon erős tartású embert, hogy nem tudta tovább olvasni; átadta egyik asztaltársának, olvassa fel ő.

Ezt honnan tudom? Egy szemtanútól, Schell Antóniától, aki akkor tízéves kislány volt, mindenre jól emlékezett. Ott hangzott el először ez a Wass Albert-vers; azóta bekerült az életműbe, és bejárta a világot, mert sokan, a menekült magyarok sorsversüknek tartották.- Az Erdélyi bárkában (Babits Kiadó, 2013) megjelent egy tanulmány, amit én a Katalinpusztairól írtak ikerpárjának tartok: Kastélyok és kastélylakók – Kerelőszentpál. Helytálló az ikerpár megnevezés?- Nemcsak azért helytálló, mert a kerelőszentpáli Hallerekkel rokon volt a katalinpusztai Schell család, hanem azért is, mert ez a két írás egy sorozat első és második része. Ezek után következett a Marosvásárhelyhez közel eső gernyeszegi Teleki kastély története és a Teleki leszármazottak sorsa, majd a háromszéki Apor család története.

Ezek nemesi családok voltak; az évszázadok során részt vettek az erdélyi történelmi és művelődéstörténeti eseményekben, sőt alakították is azokat.

- Ha csupán a tartalomjegyzéken suhan végig tekintetünk, akkor is láthatjuk, hogy Serdült Benke Éva írt ebben a kötetben a történelmi Máramaros vármegye öt koronavárosáról, megemlékezett Bohus Antóniáról, a világosi kastély nagyasszonyáról, Lővey Kláráról, a magyar nőoktatás úttörőjéről, Prielle Kornéliáról, a reformkor nagy színésznőjéről, akiből majdnem Petőfi Sándorné lett. Helyet kapott a könyvben a XX. századi erdélyi „gályarab” prédikátorokról szóló írás is. Kik voltak ők, és milyen „gályákon” raboskodtak?- Nem azokon, amelyeken XVII. századi elődeik. Vissza kell mennünk az időben, egészen az 1600-as évek végéig, amikor a katolikus egyház egész Európa-szerte veszélyeztetve érezte pozícióit. 1672-ben próbapert rendeztek az akkori bécsi érsek, Kollonits Lipót javaslatára. Egyházi törvényszék elé állították azokat a lelkészeket, akik az új hit, a reformáció nyomdokain haladtak. Akkor úgy látszott, hogy megfélemlítéssel, vagyonelkobzással sok mindent meg lehet oldani. A pozsonyi próbaper után két évvel, 1674-ben Erdélyből és a Magyar Királyság területéről mintegy hétszázötven prédikátort, lelkészt, még harangozót is (!) felhívattak Pozsonyba; köztük a pápai protestáns diákokat is. A jezsuita törvényszék előtt a megfélemlített protestánsok dönthettek, vagy visszatérnek a katolikus egyház kebelébe, vagy elvesztik vagyonukat és száműzik őket lakóhelyükről. Ellenkező esetben gályarabságra ítéltetnek. Negyvenegynéhányan – az adat nem pontos! – megmaradtak hitükön.

Erről egyébként a hatvanas években Negyven prédikátor címmel Moldova György regényt írt.

Nápolyi gályákra küldték őket. Az úton sokan meghaltak; huszonhatan megérkeztek. Őket odaláncolták a gályapadhoz. Közülük is többen meghaltak, mígnem a németalföldi protestáns egyházak összefogtak, odaküldték Michael Röjter admirálist, aki a nápolyi öbölből hajóinak ágyúit a városra irányította, és ultimátumot küldött: Engedjék szabadon a gályarabokat, vagy szétlövi a várost! Erre a gályarabokat elengedték. Volt, aki visszatért eredeti lakóhelyére, volt, aki nem mert, vagy már nem volt hova visszatérnie

Úgy gondoltam, hogy a XX. századi koncepciós perek hasonlóságot mutatnak a XVII. századi perekkel. Ugyanis a II. világháború után Erdélyben több lépcsőben számoltak le a magyar értelmiséggel. Az utolsó csapást 1956-ot követően mérték azokra a még szabadlábon lévő tanárokra, papokra, írókra, akikre egy közösség hallgatott, akik egy közösség vezetői voltak.

A XX. századi gályarab prédikátorokban egy Érmihályfalván szolgáló református lelkész, Sass Kálmán sorsát írtam meg. Sikerült felvennem a kapcsolatot egyik fiával, aki Bukarestben élt, és a Svájcban élő egyik unokájával, aki levélben emlékezett meg nagyapja életútjáról, sorsáról.


II.RÉSZ- Az Életem, Erdélyről (Mentor Kiadó, Marosvásárhely 2014) ezt írta Margittay Gábor (Magyar Nemzet Magazin 2015. I. 24.):

„Hogy micsoda fenekelten gyűlölet és rettegés övezte a magyar kő- és bronzalakokat – és övezi ma is maradványaikat -, az mindennél beszédesebben árulkodik a Kárpát-medencei „utódnépek” történelmi komplexusairól… Serdült Benke Éva könyve azonban nem elsősorban az ilyen önsanyargató leltárépítésért letehetetlen olvasmány. Mindaz, amit az elveszett, szétmorzsolt, talapzatáról tüzérlovakkal lerántott Erdélyről ír, valójában ennek a megszüntetett világnak az újjáépítése.” Margittay Gábor feneketlen gyűlöletről beszélt. Miből származhat ez?

- Több szobortörténetet sikerült felkutatnom. Azok az országok, melyek az első világháború, a Nagy Háború után megkapták valamilyen hibás döntés jóvoltából azt a területet, amely addig nem volt az övék, igyekeztek elpusztítani mindent, ami az ott lakók évszázados történelmére emlékeztetett. Pozsonyban Mária Terézia lovasszobrát például több napon keresztül robbantotta a csendőrség, akik még arra is vigyáztak, hogy a tisztes távolságra terelt és ott őrzött magyarok ne tudjanak egy darabot se ereklyeként magukkal vinni a szobor romjaiból.

Marosvásárhelyen a csendőrség egyetlen éjszaka – még a versaielles-i döntés előtt! – házaikba parancsolta a magyarokat. Egész éjszaka tombolt a gyűlölet a városban; akkor döntötték le azokat a szobrokat, amelyek korábban a főteret díszítették, a Kossuth – és a Bem szobor a főtér két végén néztek egymás felé, azt kellett az új hatalomnak lerombolni. A Petőfi obeliszket, a Rákóczi szobrot a Kossuth utca és a Malom utca kereszteződésénél ugyanígy, egyetlen éjszaka alatt pusztították el.

Gyermekkori emlékem is fűződik a szoborromboláshoz. Háromszéki születésű vagyok. Szentivánlaborfalváról többször kirándultunk a Rétyi Nyírbe. A nyíres bejáratánál hajdan egy 1942-ben emelt katonaszobor állt. Egy adományozó jóvoltából, aki az I. világháborúban a brassói 24-es gyalogezrednek volt a katonája, és tehetős embernek tartották, úgy gondolta, hogy még élő bajtársait összehívja, épít nekik egy vendégházat, és szobrot is emelnek ezredük emlékére. 1944 őszén a bevonuló szovjet csapatok katonái céltáblának használták a magyar katona szobrát. Addig lőtték, amíg miszlikbe nem aprították. A rétyiek összeszedték a maradékot; elvitték a sepsiszentgyörgyi múzeumba és a múzeumkert egyik sarkában rejtegették. A ’60-as évek végén, egy Ceausescu-látogatás előtt gyorsan elásták, nehogy szemet szúrjon a diktátornak. Aztán ’90 után a maradékokból rekonstruálni lehetett  a szobrot és sikerült újra fölállítani. Két évvel ezelőtt a paksi reformátusokkal megálltunk előtte; I. világháborús katonadalokat énekeltünk és emlékeztünk.

Valóban a gyűlölet munkált azokban, akik új urai lettek azoknak a területeknek.

Belenéztünk, belehallgattunk Serdült Benke Éva könyveibe, de beszélgetésünknek még nem lehet vége. Szerzőnk ugyanis az Életem, Erdély megjelenése óta is írt esszéket, tanulmányokat. A Gerinceltörésben és az Apor életek címűekre gondolok. Ezek az írások részben már megjelentek az Átalvető 2015-ös és 2016-os számaiban.

Van azonban egy harmadik is, amely méltán tarthat számot érdeklődésre, ha napvilágot lát. Főhőséről kérdezlek:

Ki volt az a református lelkész, aki revolverrel ment a szószékre Marosvásárhelyen?

- Ő nem volt más, mint Tolnai Lajos, aki 1868-1884-ig a marosvásárhelyi Vártemplom lelkésze volt. Itt született nem messze Pakstól, Györkönyben, Hagymássy néven. (A Hagymássy család története visszavezet az erdélyi fejedelemség korába.) Édesapja meglehetősen összeférhetetlen természetű ember volt; ha nem tetszett neki valami, még a szolgabíróval is pofozkodott. Halála után a gondokkal küzdő édesanya a helybeli református lelkész tanácsára fiát beíratta a nagykőrösi református gimnáziumba, ahol Arany János volt egyik tanára, aki észrevette, hogy milyen érdeklődés lakozik a kamasz fiúban az irodalom, történelem iránt; látta, hogy milyen tehetséges. Segítette a pályaválasztásban, irányította a teológiai pálya felé. Közben Tolnai Lajos a pesti irodalmi életbe is bekapcsolódott, novellái jelentek meg, de anyagi okok miatt elfogadott egy lelkészi kinevezést Marosvásárhelyre.

Amikor feleségével és kisfiával megérkezett szolgálati helyére, már több elbeszélése, regénye megjelent; ismert volt a neve az irodalom világában. Ám kritikus hangvétele miatt lassan mély konfliktus keletkezett közte és hívei között; akik halálosan megfenyegették. Erre ő mit tehetett? Védekezett. (Ezt is leírja Sötét világ című önéletrajzi regényében.) Püspöke sokáig mellett állt, de amikor látszott, hogy nem sikerül kibékíteni őt és „híveit”, elfordult tőle. Akkor elindult ellene egy nagyon szennyes sajtóhadjárat, melyet erdélyi forrásokból sikerült földerítenem és részletesen leírnom.- Ezt a beszélgetést Teleki Kálmán az Életem, Erdély című könyvhöz írt méltatásával szeretném befejezni: „Serdült Benke Éva új kötete megint csak Erdélyről szól, segít megismerni a múltat, ám ugyanakkor intő figyelmeztetés a jövőt illetően. Hozzánk szól, a világban szétszórt magyarsághoz. A sorokban ott van a fájdalom a rengeteg pusztulás, pusztítás láttán, de megérezzük a szerző féltő szeretetét és a reményt, hogy van lehetőség a mentésre, az újjáépítésre.”PAKS. 2016. szeptember 10
 Gutai István
*****
 Ne cigizz, inkább biciklizz!
Egészségügyi program Szekszárdon

*****


A MEGISMERÉS, KIFEJEZÉS  VÁGYA

A Bonyhádon élő festőművész tanár Kovács Ferenc  1970-ben kezdte lakóhelyén,  a felnőtt képző művészeti kör vezetését. A megye szinte minden általános iskolájának rajztanári, pedagógiai módszerét ismeri.
Pontosan tudja, hogy a felnőtt emberek, akik hétköznapi munkájuk elvégzése, után milyen szellemi , lelki  erővel vágynak a közvetlen környezetükben  levő világ megismerésére . Ez megával  hozza az önkifejezés, az élmény továbbadásának igényét is.
A megismerés és a vágy kifejezésének,  pedagógiai módszerével való segítés, Kovács Ferenc feladata, de még inkább küldetésének része, eszköze. A szakmai tudás megosztásával, átadásával  Ő maga is fejlődik. Az érettebb életkorban élő emberekkel  való kapcsolatai , a speciális helyzetből adódóan komoly, felkészüléssel járó előadásformát, kommunikációt igényel. Aki képzőművészettel foglalkozik, másként viszonyul a környezethez.  Esztétikai igényességgel.
A szekszárdi Babits Művelődési Központ márványtermében láthatóak, jó értelemben fogalmazott kommersz tartalmú, megjelenésű alkotás is. Szám szerint, huszonkét alkotó munkáját mutatják meg a Szekszárdi Szüreti Fesztivál részeként rendezett kiállításon, a márványteremben.
Arról, hogy a környezet, Bonyhád város milyen módon értékeli a képzőművész szakkör tevékenységét, Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony idézte egykori szakköri  tagságának megvallásával.  Egyfajta  környezetvédelmi gondolkodással  jól fogadja az alkotó személyekkel történő találkozási lehetőséget. Több intézmény is helyet ad a társas, vagy egyéni bemutatkozásnak. Mi sem bizonyítja jobban, mint a Hungária Takarékbank példa értékű  művészetpártolása. Ilyen módon a képzőművészet iránt kevésbé, vagy egyáltalán nem  érdeklődők is találkoznak  olyan alkotásokkal, melyek a világlátásukra is kihat, míg az ügyintézés megszokott  munkája  maradásra kényszeríti őket.
 Egy ellentétes példa, hogy az az oktatási intézmény ahol Kovács Ferenc harminchárom évvel ezelőtt a rajzolás alapvető feltételéhez szükséges eszközöket, például rajzbakokat vásárolta,  feltehetően átmeneti időre, a rajzszakkör helyének használatát megszűnteti.
A bonyhádi képzőművész körben a tagok, egyének  kommunikációjában  az egyéni látásmód absztrahált, elvonatkoztatott ábrázolás igénye. Másoknál ez figurális kompozíciókban jelentkezik. 
Kovács Ferenc  festőművész  a naturális megjelenítéshez is kellő információkat ad, a megismerés, kifejezés vágyaihoz. Ugyanakkor csak úgy zárójelben megjegyzi, hogy az egykori Barcsay Jenő által megrajzolt  emberi alak ábrázoláshoz szükséges  anatómiai tudásra,  a mai társadalmi valóság nem is tart igényt.
                                                                                                                          Decsi-Kiss János *****


…ÉS  KIVIRÁGZOTT A MÚLT

Egymáshoz ritkán illesztett fogalmak „kortárs” „népművészet”. Új kezdeményezés Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Agora Művészetek Háza béli kiállítás. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület első alkalommal a triennálék hagyományteremtő igényével rendezett kiállítást.
Miért, hogy amikor a népművészetről hallunk, először letűnt korok tárgyi, szellemi emlékeire gondolunk? Ez az első kortárs népművészeti kiállítás olyan válogatás bemutatója, mely nagyon magasra helyezte, az értékteremtés, alkotás mércéjét. Hangsúlyozandó a „teremtés”! Az a kegyelmi pillanat, amikor a szellem szabadon szárnyal és a kezek nyomon követik, leképezik ezeket a gondolatokat. Ihletett percek, órák. Szorgalmas, kitartó, fegyelmezett, pontosan végzett munka eredményei.   
Az esztétikai minősítés jelzője: „népi iparművész”, az a kategória, mely megállóhelye egy folyamatnak, ami további kötelességet ruház a tehetséggel áldott emberre! A kiállítók névsorát míg olvassuk, kövessük tekintetünkkel a látható tárgyaikat. Bakó Ernő kovács-fémműves, népi iparművész. Decsi-Kiss Mária gyöngyfűző, népi iparművész. Dr.Fisi Istvánné hímző, népi iparművész. Gradwohl Zsolt fazekas, népi iparművész. Herbszt Helga fazekas. Illés Tibor cipész-csizmadia. Kerti Eszter ékszerkészítő, népi iparművész. Komjáthi Tamásné kézi szövő, népi iparművész. Könyvné Szabó Éva bőrműves, népi iparművész. Kozák Éva fazekas Népművészet Mestere. Lieszkovszky Tiborné gyöngyfűző, népi iparművész. Lőrincz Etel szövő textiltervező iparművész. Nagy Brigitta hímző. Nepp Dénes szíjgyártó, Népművészet mestere. Pajor István szűcs-tímár. Pálné Osvald Éva gyöngyfűző, népi iparművész. Pete Jánosné csuhéfonó, népi iparművész. Rács Róbert fazekas, népi iparművész. Sáfrány Mária hímző. Szabó István fajáték készítő. Trautmann Konrádné hímző, népi iparművész.
A látvány nem beszél önmagáért! Nem lehet leegyszerűsíteni, nem lehet csupán nézni. Keresni kell a legmegfelelőbb, találó kifejezést. Azt ami az elismerését jelenti annak a tiszteletnek, ami tükröződik, a fűzött gyöngyökön, szőtteseken, hímzéseken, fazekas edényeken, faragott játékokon, lábbeliken, öltözéken, ruházaton.  Azt a fogalmat  kell megtalálni, ami főhajtást jelent a múlt tárgyi emlékei előtt, de közben újat teremt és meghatározója a jövőnek. Ott van minden kiállított alkotáson. Hordozzák neveik szerves részeként  a művészek. Ők ismerik az anyagot, amit ujjaikkal formálnak. Tudják a szabályokat, törvényeket, amit mesterségük megkövetel. Nem lehet ezeket  átírni! Alapok, melyek évezredeken át hatnak. Nemzedékről, nemzedékre örökítve a tudást!
Társadalmi rendek változnak, jönnek mennek. Ez az I.Kortárs Népművészeti Triennálé arra példa, hogy a paraszti létforma mindennapi használati eszközei, hogy funkcionálhatnak a „polgárosodott világban”. Formák, motívumok tobzódásának lehetünk tanúi. Látnunk kell a nemzetiségek békés együttélésének, egymásra hatásának tárgyiasult alakjait. Ez a folytonos átvétel  ritka jelenség. Sajátosan kommunikálja, az adott tájegység, környezet, kultúráját. „Éhe a szépnek…”
                                                                                                                         -decsi-kiss-
*****

Csergő vendégház - Gyergyószárhegy, Hargita, Románia
Programajánló sorozat 
*****
Madárlesen sorozat: Nagy kócsag
Ábrahám Exit Béla: Startoló nagy kócsag
30×40 cm, olaj, habkarton

*****
Andrásfalvi Bertalan előadása a székelyekről

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése